1. De Grolse Wandel 3-daagse (GW3D) wordt georganiseerd door Stichting Wandel en Beleef Groenlo.
 2. Deelname aan de GW3D geschiedt geheel voor eigen risico.

  De Stichting Wandel en Beleef Groenlo is, behoudens verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of geldelijk aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van de deelnemers of voor verlies van persoonlijke bezittingen.

 3. De Stichting Wandel en Beleef Groenlo behoudt zich het recht voor de start- en/of finishtijden en/of plaatsen te wijzigen dan wel de GW3D geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij in redelijkheid niet anders van de Stichting Wandel en Beleef Groenlo kan worden verwacht. Er bestaat geen recht op restitutie van inschrijfgelden.
 4. Met het inschrijven voor de GW3D verklaart de deelnemer bekend te zijn en akkoord te gaan met dit reglement.
 5. Aan deze wandeltocht kan je als groep of individueel deelnemen. Indien honden meelopen, dienen deze tijdens de hele tocht aangelijnd te zijn.
 6. Om te mogen deelnemen aan de GW3D is een minimumleeftijd gesteld. Boven de 16 jaar mag iedereen individueel lopen. Onder de 16 jaar is het verplicht om met begeleiding te lopen. De begeleid(st)er moet de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt en is verantwoordelijk voor zijn/haar groep. 
 7. De deelnemer, maar ook de bezoeker van het evenement, is verplicht eventuele aanwijzingen van de bestuursleden, politie alsmede van de verkeersregelaars op te volgen op de route, maar ook op het terrein van de start en/of finish.
 8. De huidige Wegenverkeerswet alsmede het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens is onverkort van kracht. Echter: Groepen, maar ook individuele wandelaars, lopen buiten de bebouwde kom rechts van de weg. Dit om het slingeren van auto's te voorkomen. Individuelen moeten indien mogelijk gebruik maken van de stoep of een wandelpad.
 9. De begeleid(st)er moet de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en is verantwoordelijk voor zijn/haar groep.
 10. Begeleiders zijn verplicht veiligheidshesjes te dragen i.v.m. herkenbaarheid, zichtbaarheid c.q. veiligheid.
 11. Een groep bestaat uit minimaal 9 personen en mag uit niet meer dan 40 personen bestaan. De groep loopt elke dag dezelfde afstand.
 12. De onderlinge afstand tussen de groepen moet minstens 30 meter zijn.
 13. De groepen moet zoveel mogelijk rechts lopen en met niet meer dan 3 personen naast elkaar (dus ook de begeleid(st)er niet naast de groep, maar ervoor of erachter).
 14. Op de routebeschrijving wordt aangegeven waar (met toestemming van de politie) op het fietspad moet worden gewandeld.
 15. Links of rechts afslaan moet tijdig en duidelijk kenbaar worden gemaakt.
 16. Bij kruisingen, splitsingen en bij overwegen moet de begeleiders zich tijdig ervan overtuigen dat er geen gevaar bestaat bij het oversteken.
 17. Passeren in de bebouwde kom is niet toegestaan. Buiten de bebouwde kom alleen in gesloten colonne en alleen dan als er geen gevaar bestaat voor het overige verkeer.
 18. Het spreekt voor zich dat een deelnemer geen afval op het parcours achterlaat. Gelieve afval te deponeren op de daarvoor bestemde plekken.
 19. De deelnemers zijn verplicht de aangegeven routes te volgen, rekening houdend met andere wandelaars, waarbij men in bossen en/of natuurgebieden zich strikt dient te houden aan de aldaar geldende regels.
 20. Op de routebeschrijving zijn de pauzeplaatsen aangegeven. Pauzes mogen alleen worden gehouden op de aangegeven pauzeplaatsen. Alleen met toestemming van het bestuur mag hiervan worden afgeweken. De begeleid(st)er dient de verzorging hierop te attenderen.
 21. Op het start- finish terrein zal een EHBO post aanwezig zijn. Voor EHBO gerelateerde zaken kan gebeld worden met de organisatie. Bij ernstige ongevallen dient men 112 te bellen en daarnaast contact op te nemen met de organisatie.
 22. Deelnemers zijn gehouden aan de voorgeschreven start- en eindtijd. De volgorde waarin de groepen starten wordt door de organisatie bepaald.
 23. Elke wandelaar c.q. wandelgroep krijgt een startnummer. Dit nummer zal worden omgeroepen en de wandelaar c.q. wandelgroep dient zich dan naar het startvak te begeven.
 24. Het is ten strengste verboden om op het talud bij de Muziekkoepel te lopen. Begeleiders worden vriendelijk doch dringend verzocht hierop mede toe te zien.
 25. Het is verboden: uiting te geven aan politieke gezindheid, zich aanstootgevend te gedragen of te kleden, geluidsdragers te gebruiken die hinderlijk zijn voor anderen.
 26. Inschrijving is mogelijk via het inschrijfformulier op onze website of via het inschrijfkaartje per email. Individuelen kunnen zich ook via de aanmeldtafel opgeven. Voor de exacte afstanden, tijden en inschrijfgelden verwijzen wij u naar onze website. De inschrijving voor groepen door middel van de website sluit 17 mei 2024 i.v.m. het gereedmaken van de startbewijzen. Groepen kunnen betalen d.m.v. een overboeking t.g.v. rekeningnummer NL 35 RABO 03 73 8845 67 t.n.v. Stichting Wandel en Beleef Groenlo. Betaling via de aanmeldtafel geschiet via pintransactie.
 27. Bij de aanschaf van een deelnamebewijs verklaart men zich akkoord met eventuele publicaties in de vorm van fotomateriaal gemaakt op de openbare weg bij een openbaar evenement.
 28. Elke deelnemer, die op reglementaire wijze de wandeltocht volbrengt, ontvangt een herinnering aan deze tocht.
 29. Contactgegevens worden alleen voor eigen gebruik benut en niet aan derden ter beschikking gesteld. 
 30. Men dient uiterlijk elke avond om 22.00 uur binnen te zijn.
 31. De startnummers moeten opgehaald worden bij startbureau. De voorste en achterste lopers moeten de rugnummers zichtbaar dragen.  
 32. De leid(st)er van de groep blijft aansprakelijk voor de rugnummers. De startnummers worden maar éénmalig uit gegeven. 
 33. De startnummers moeten op vrijdag weer ingeleverd worden.
 34. Individuele lopers krijgen een bandje, deze ophalen bij het startbureau.
 35. Wandel met dicht schoeisel, dit voorkomt blaren en ongemakkelijke steentjes. 
 36. Contactpersoon organisatie GW3D en tevens bestuurslid Stichting Wandel en Beleef Groenlo: Renko Slagers tel: +31 6 1026 1366
 37. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting Wandel en Beleef Groenlo. Het bestuur draagt er zorg voor dat elke deelnemer bij inschrijving kennis kan nemen van dit reglement. 

 

Heb je vragen... stel hem gerust!